Oudheidkundige Stichting ‘De Spiker’

De oudheidkundige Stichting ‘De Spiker’ is 21 mei 1971 opgericht en heeft op 16 mei 1978 de boerderij aangekocht.

Oprichting en doelstelling van Stichting ‘De Spiker’
(Overgenomen uit de acte van oprichting)

Heden één en twintig mei negentienhonderd één en zeventig, verscheen voor mij, Theodoor Constan Heerma van Voss, notaris ter standplaats Nieuw-Amsterdam, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen en mij, notaris bekende getuigen:

  1. Johannes van der Haar, employé Nederlandsche Aardolie Maatschappij, wonende te Schoonebeek Norbruislaan 11, volgens zijn verklaring geboren te Hoogeveen op vijfentwintig augustus negentienhonderd zestien;
  2. Egberdina Assen, zonder beroep, weduwe van Berend Hoving wonende te Schoonebeek, Julianalaan 9 volgens haar verklaring geboren, te Dalen op vierentwintig juli negentienhonderd en zes;
  3. Jan Rotmensen landbouwer, wonende te Schoonebeek Europaweg 184, volgens zijn verklaring geboren te Schoonebeek op vijfentwintig februari negentienhonderd éénendertig;
  4. Johan Wesselink, landbouwer, wonende te Coevorden, Padhuis 119, volgens zijn verklaring geboren te Coevorden, op zeventien januari negentienhonderd twintig;
  5. Johannes Meppelink, belasting-consultant, wonende te Schoonebeek Europaweg 107 volgens zijn verklaring geboren te Schoonebeek op acht november negentienhonderd zevenentwintig;
  6. Hermannus Henderikus Hüser, landbouwer, wonende te Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 183, volgens zijn verklaring geboren te Nieuw-Schoonebeek op tweëentwintig maart negentienhonderd zesentwintig;
  7. Gerrit Jan Wilms, zonder beroep, wonende te Schoonebeek Kooikerlaan 72 volgens zijn verklaring geboren te Schoonebeek op vijftien oktober achttienhonderd zevenentachtig;
  8. Derk Anholts, landbouwer, wonende te Schoonebeek, Middendorp 18, volgens zijn verklaring geboren te Schoonebeek, op acht oktober achttienhonderd zevenennegentig;
  9. Johannes Joseph Maria Wladimir ter Laak, gemeente-ambtenaar wonende te Schoonebeek, Europaweg 142, volgens zijn verklaring geboren te Heino op één maart negentienhonderd eenenveertig;

De comparanten verklaarden uit hun vermogen af te zonderen een bedrag in contanten, groot: NEGENTIG GULDEN – – – – –  fl.90.– en daarmede in het leven te roepen de stichting: Stichting ‘DE SPIKER’ te Schoonebeek, waarop de navolgende statuten van toepassing zijn;

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
De Stichting draagt de naam ‘Stichting ‘DE SPIKER’ te Schoonebeek’; zij is gevestigd te Schoonebeek.

DOEL.

Artikel 2.
De Stichting heeft ten doel:
a. het verzamelen van gegevens, voorwerpen, afbeeldingen en dergelijke in welke vorm ook, welke verband houden met de geschiedenis van Schoonebeek in al haar facetten;
b. het trachten bedoelde verzamelingen onder te brengen in daarvoor geëigende ruimten als oudheidskamer en/of museumboerderijen in de gemeente Schoonebeek.
c. het bevorderen van het in stand houden en bewaren van gebouwen, terreinen, dorpsgezichten en landschapsdelen, die kenmerkend zijn voor het oude Schoonebeek.

Artikel 3.
De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg door:
a hetzij tegen betaling, hetzij door middel van schenking verwerven van oude voorwerpen, materialen, roerende of onroerende goederen, gegevens, en dergelijke;
b. de exploitatie van één of meer oudheidskamers en/of museumboerderijen en terreinen;
c. alle andere middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.

Artikel 4.
Zodra het bestuur van oordeel is, dat voldoende oude voorwerpen aanwezig en in het bezit van de stichting zijn, zal het verzamelde zo mogelijk regelmatig voor het publiek, al dan niet tegen betaling, ten toon worden gesteld.